״גיא צלמוות״


“Let the other side be the other side”


“Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow”


“Not the same; not another”


“Rubber Jimmy”


“Act-Decide”


“plus ça change, plus c’est la même chose”


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 223 other followers